บริษัท สหกิจแกลง จำกัด

                ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2535 ประกอบธุรกิจโรงเลื่อยไม้  และ อบไม้แปรรูป เนื่องจากผู้บริหารในรุ่นแรกของบริษัทได้เล็งเห็นว่าไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสามารถทำให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ เพราะมีการปลูกหมุนเวียนเป็นช่วงระยะเวลาและปลูกได้ทั่วภูมิภาคของประเทศด้วย และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความแข็งแรงด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศและได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้

                 2550 “พาเลทไม้”  ได้เพิ่มสายการผลิตอันสืบเนื่องจากการได้วัตถุดิบจากการแปรรูปไม้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าไม้ โดยเป็นพาเลทที่ได้รับรองมาตรฐาน IPPC

                 2553 “โรงเลื่อยและอบไม้แปรรูปSK2 ได้สร้างโรงเลื่อยและอบไม้เพิ่มกำลัง ผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดไม้แปรรูปที่เติบโตขึ้น

                  2558 “Wood Pelletเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสายการผลิตที่ต่อยอดมาจากที่เราได้ผลพลอยได้จากโรงเลื่อยคือ ขี้เลื่อย นำมาอัดเม็ดและส่งออกไปยังนานาประเทศ